Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS TT Con Cuông

nan-concuong-thcsttconcuong@edu.viettel.vn